کمیته های بیمارستانی
 
جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه پرسنل ، کمیته ها ی بیمارستانی تشکیل می گردد . این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود .
 
وظایف کمیته ها بیمارستانی :
 
1-      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
2-      طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
3-      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
 
4-      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات
 
5-      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیاب

6-      پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

  

لیست کمیته های مرکز آموزشی درمانی فارابی در شش ماه اول سال96

نام کمیته

تناوب برگزاری

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

بهبود کیفیت

دوماه  یکبار

-

11/2/96

-

19/4/96

-

13/6/96

مدارک پزشکی

ماهانه


24/2/96

21/3/96

12/4/96

16/5/96

12/6/96

اخلاق پزشکی

سه ماه یکبار

-

-

7/3/96

-

-

5/6/96

کنترل عفونت

ماهانه


18/2/96

10/3/96

11/4/96

9/5/96

20/6/96

اورژانس تریاژ تعیین تکلیف

ماهانه

28/1/96

25/2/96

17/3/96

18/4/96

23/5/96

29/6/96

بهداشت محیط

ماهانه


10/2/96

2/3/96

7/4/96

3/5/96

1/6/96

بهداشت کار و حفاظت فردی

ماهانه


20/2/96

25/3/96

21/4/96

26/5/96

22/6/96

انتقال خون

دوماه  یکبار

-

12/2/96

-

15/4/96

-

7/6/96

بحران و بلایا

ماهانه


17/2/96

9/3/96

20/4/96

31/5/96

21/6/96

مرگ و میر

ماهانه


27/2/96

24/3/96

28/4/96

22/5/96

19/6/96

اقتصاد درمان دارو وتجهیزات (اقتصاد وتغذیه )

سه ماه یکبار

-

-

22/3/96

-

-

8/6/96

تحول اداری

ماهانه


28/2/96

28/3/96

25/4/96

29/5/96

26/6/96

 

    

لیست کمیته های مرکز آموزشی درمانی فارابی در شش ماه دوم سال 96

نام کمیته

تناوب برگزاری

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بهبود کیفیت

دوماه  یکبار

-

15/8/96

-

17/10/96

-

14/12/96

مدارک پزشکی

ماهانه

17/7/96

14/8/96

13/9/96

10/10/96

16/11/96

13/12/96

اخلاق پزشکی

سه ماه یکبار

-

-

6/9/96

-

-

6/12/96

کنترل عفونت

ماهانه

24/7/96

10/8/96

20/9/96

23/10/96

3/11/96

7/12/96

اورژانس تریاژ تعیین تکلیف

ماهانه

19/7/96

21/8/96

22/9/96

20/10/96

9/11/96

9/12/96

بهداشت محیط

ماهانه

4/7/96

2/8/96

2/9/96

4/10/96

1/11/96

2/12/96

بهداشت کار و حفاظت فردی

ماهانه

20/7/96

24/8/96

23/9/96

21/10/96

19/11/96

17/12/96

انتقال خون

دوماه  یکبار

-

7/8/96

-

5/10/96

-

3/12/96

بحران و بلایا

ماهانه

18/7/96

30/8/96

28/9/96

19/10/96

17/11/96

16/12/96

مرگ و میر

ماهانه

23/7/96

29/8/96

21/9/96

24/10/96

18/11/96

22/12/96

اقتصاد درمان دارو وتجهیزات (اقتصاد وتغذیه )

سه ماه یکبار

-

-

12/9/96

-

-

23/12/96

تحول اداری

ماهانه

27/7/96

16/8/96

19/9/96

28/10/96

15/11/96

10/12/96

 

لازم به ذکر است کمیته های هتلینگ ، مدیریت اجرایی ، شکایات ، پیشنهادات ، آموزش وپژوهش ، تحول سلامت ، درآمد و کنترل هزینه وخرید ، نقل وانتقالات برحسب نیاز برگزار می گردند.