آماربازدیدکنندگان

۳۲ نفر
۹۲,۰۰۴ نفر
۲۱ نفر
۳۵ نفر
۳۰ خرداد ۱۳۹۴
۶۸۶ نفر

تصاویری از بخش های بازسازی شده بیمارستان