بخش مغز و اعصاب

رئیس بخش: دکتر فاطمه نمکیان، متخصص مغز و اعصاب

پزشکان بخش: دکتر پژمان یوسف شاهی، دکتر وحید صالحی فر، دکتر بهزاد جاسمی، دکتر لیلا افشار هزارخانی، دکتر کیانوش محمد امینی ، دکتر زینب یاوری ، دکتر فاطمه نمکیان

سرپرستار بخش: طیبه خسرویان، کارشناس پرستاری

معرفی بخش: بخش نرولوژی این مرکز از دو بخش مجزا مربوط به بیماران آقا و خانم هر کدام با ظرفیت 17 تخت و یک تخت ایزوله فعال می باشد. بیمارانی که در این بخش بستری می شوند بیشتر شامل بیماران CVA(ایسکمیک و هموراژیک)، تشنج، صرع، MS و ...  می باشند. پذیرش بیماران از سایر بخش های مرکز از جمله اورژانس، ICU، بخش های روانپزشکی صورت می گیرد. در این بخش علاوه بر اقدامات دارویی و بالینی، امور پاراکلینیکی بیماران، ازجمله اکو، سی تی اسکن، MRI، نوار عصب، نوار مغز، سونوداپلر انجام می شود.

ساعت حضور پرسنل در بخش:

صبح: 14:05- 8 

عصر: 20:15- 13:45

شب: 8:15-19:45