لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان  فارابی

خدمات درمانی - تامین اجتماعی - نیروهای مسلح - بانک تجارت- بانک صادرات - بانک سپه-

بانک ملی - شرکت نفت - کمیته امداد امام خمینی- اداره امور زندان ها - بیمه ایران- 520ارتش-

بانک کشاورزی- باانک ملت

قابل توجه دارندگان دفترچه بیمه های درمانی

سهم پرداختی هزینه های درمانی در نظام سلامت توسط مراجعین دربیماران بستری شامل موارد ذیل است:

بیمه روستایی درصورت داشتن مهر پزشک خانواده وکد ارجاع 3درصد در غیراینصورت 5درصدمی باشد.

بیمه های ایرانیان- همگانی- سایر اقشار- کارکنان- تامین اجتماعی وکمیته امداد 6درصد می باشد.

نیروهای مسلح رایگان

خدمات کمیسیون پزشکی  مشمول بیمهد. نمیباشد

 پذیرش سرپایی برای بیمارانی که کارت طلایی دارند با ارائه کارت طلایی  رایگان میباشد.

پذیرش سرپایی بیمارانی که دارای کارت کمیته امداد هستند در صورت داشتن معرفی نامه از

کمیته امداد، با بیمه انجام میشود. در غیر این صورت    هزینه آن آزاد میباشد. در پذیرش

بستری فقط ارائه کارت سبزکمیته امداد برای بیماران اورژانسی ضروری است.جهت ویزیت

درمانگاه فقط جهت بیماران روانپزشکی بیمه محسوب میشود.

لازم به ذکر است کلیه خدمات مربوط به ترک اعتیاد(سرپایی وبستری) مشمول بیمه نمی باشند.

در صورتی که بیمارشما تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیست جهت دریافت بیمه همگانی در اینترنت ثبت نام نموده و ارائه برگ ثبت نام جهت بیمه به همراه کارت ملی وشناسنامه قابل قبول است.

ارائه اصل و کپی کارت ملی جهت کلیه بیماران بستری وسرپایی الزامی میبا شد.

 اگر تعداد روزهای بستری بیماران در هریک از بخش های روان پزشکی به   بیش از 56 روز درسال برسد بیماری مورد نظر مزمن شناخته شده و از روز 56   به بعد بر اساس مقررات سازمان بیمه گر کلیه هزینه های درمانی بیمار آزاد حساب می شود.

با توجه به رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بیمار,  ارائه کمترین اطلاعات درخصوص بیماران حتی به اقوام درجه یک بیمار امکانپذیر نمی باشد و مراجعین محترم تنها در صورت داشتن نامه رسمی از مراجع قضایی قادر به اخذ اطلاعات بیمار خواهند بود.