مسول واحد:فرشته فرجی

سمت: سوپروایزر کنترل عفونت

مدرک:کارشناس پرستاری

شرح وظایف سوپر وایزرکنترل عفونت

1-      شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2-      بکارگیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی

3-      همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود

5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته عفونت بیمارستانی

7- نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

8- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علایم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9- تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی باتوجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت   در  همه گیری های بیمارستانی

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایـی