دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / انتقادات و پیشنهادات