آمادگی بیمار جهت انجام تست خواب

 

1- بیمار در واحد کلینیک خواب یک شب از ساعت 22 الی 8 صبح روز بعد بستری خواهد شد. 

2- داروهای خواب آور یک هفته قبل از انجام تست قطع گردد .

3- شیو نمودن موهای سینه و ساق پا در آقایان

4- استحمام قبل از انجام تست خواب انجام گردد .

5- لباس خوابی که بیمار با آن احساس راحتی میکند به همراه آورد .

6- درصورت تمایل بیمار بالش و ملحفه شخصی که با آن احساس راحتی مینماید بهمراه دارد

7- حضور بیمار(حضور یک نفر همراه اختیاری است) در کلینیک خواب در ساعت 22:30 موعد مقرر

8- پس از آمادگی بیمار توسط پرستار مربوطه ، تست خواب به مدت 8 ساعت آغاز میگردد

9- فردای همان شب جواب توسط آقای دکتر خزایی در کلینیک خواب بررسی و به بیمار جواب داده میشود .

10- در صورتی که بیمار به اختلال خواب دچار باشد بیمار بایستی 2ماه بعد جهت پیگیری مجدد با کلینیک خواب یا مطب آقای دکتر خزایی مراجعه فرماید .

11- 6 ماه بعد از انجام تست در صورتی که بیمار به اختلال خواب دچار باشد وضعیت خواب بیمار مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .