روند پذیرش سرپایی

__________________________

 

1- مراجعه بیمار به پذیرش درمانگاه و پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد وضعیت بیمار، سابقه قبلی و تحت درمان

2- تهیه پرونده برای بیماران جدید

3- مراجعه به بایگانی و استخراج پرونده برای بیماران سابقه دار

4- ارجاع بیمار به روانشناس بالینی جهت انجام مصاحبه تشخیصی

5- ارجاع بیمار به روانپزشک جهت تشخیص اولیه و تجویز دارو

 

 

_روند پذیرش بستری

___________________________

 

1- مراجعه بیمار به پذیرش درمانگاه و پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد وضعیت بیمار، سابقه قبلی و تحت درمان

2- تهیه پرونده برای بیماران جدید

3-مراجعه به بایگانی و استخراج پرونده برای بیماران سابقه دار

4- ارجاع بیمار به روانشناس بالینی جهت انجام مصاحبه تشخیصی

5- ارجاع بیمار به واحد حسابرسی مددکاری و بیمه و طی مراحل پرداخت هزینه درمان

 6- گرفتن رضایت نامه از همراه بیمار

 

____________________________________

 

 

 کمیسیون پزشکی جهت بیماران روان روزهای پنج شنبه و مغز و اعصاب  روزهای دوشنبه  انجام می شود

 

 

مراجعین کمیسیون پزشکی افرادی هستند که از سوی نهادهایی چون حوزه نظام وظیفه ، کمیسیون فرهنگیان، دادگستری، پزشکی قانونی، بنیاد جانبازان ، زندان،بهزیستی و … برای تعیین وضعیت روانی‏شان ارجاع شده‏اند.

 

 

مراحل پذیرش این بیماران به صورت زیر است:

 

1- مراجعه به پذیرش درمانگاه و پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد علت مراجعه، سابقه قبلی و …

2- مراجعه به مسئول مدارک پزشکی  و ارائه نامه درخواست کمیسیون از سوی نهاد مورد نظر 

3- تشکیل پرونده ویژه این نوع مراجعین 

4- ارجاع به روانشناسی بالینی برای انجام مصاحبه تشخیصی

5- ارجاع بیماران روان به روانپزشک و درخواست معاینات پاراکلینیکی لازم از جمله تستهای روانشناسی و نوار مغز

6- مراجعه مجدد به پذیرش  و گرفتن نوبت

7- شرکت در جلسه کمیسیون پزشکی در موعد مقرر

8- ارسال نظر کمیسیون پزشکی از طریق واحد مکاتبات برای سازمانهای مربوطه

9- هزینه انجام کمیسیون پزشکی به صورت آزاد می باشد