کمیته های بیمارستانی
 
جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه پرسنل ، کمیته ها ی بیمارستانی تشکیل می گردد . این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود .
 
وظایف کمیته ها بیمارستانی :
 
1-      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
2-      طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
3-      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
 
4-      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات
 
5-      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیاب

6-      پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

لیست کمیته های مرکز آموزشی درمانی فارابی در شش ماه اول سال95

نام کمیته

ساعت جلسه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

بهبود کیفیت

12 - 10

14/1/95

 

3-1/3/95

 

3-2/5/95

 

مدارک پزشکی

12 - 10

15/1/95

6-5/2/95

5-4/3/95

2-1/4/95

5-4/5/95

2-1/6/95

اخلاق پزشکی

12 - 10

16/1/95

8-7/2/95

8-6/3/95

5-3/4/95

7-6/5/95

4-3/6/95

کنترل عفونت

12 - 10

17/1/95

11-9/2/95

10-9/3/95

8-6/4/95

12-11/5/95

7-6/6/95

تریاژ

12-10

19/1/95

13-12/2/95

12-11/3/95

10-9/4/95

14-13/5/95

9-8/6/95

تعیین تکلیف

12 - 10

 

 

16-13/3/95

 

 

11-10/6/95

بهداشت محیط

12 - 10

22/1/95

19-18/2/95

18-17/3/95

13-12/4/95

17-16/5/95

14-13/6/95

بهداشت کار و حفاظت فردی

12 - 10

23/1/95

21-20/2/95

20-19/3/95

15-14/4/95

19-18/5/95

16-15/6/95

انتقال خون

12 - 10

24/1/95

 

23-22/3/95

 

21-20/5/95

 

بحران و بلایا

12 - 10

25/1/95

26-25/2/95

25-24/3/95

20-19/4/95

24-23/5/95

18-17/6/95

مرگ و میر

12 - 10

26/1/95

28-27/2/95

27-26/3/95

22-21/4/95

26-25/5/95

21-20/6/95

تجهیزات پزشکی و تغذیه دارو

10 – 9

28/1/95

 

 

24-23/4/95

 

 

ایمنی بیمار

12 – 10

29/1/95

30/2/95

31-30/3/95

27-26/4/95

31-30/5/95

27-25/6/95

 

لیست کمیته های مرکز آموزشی درمانی فارابی در شش ماه دوم سال 94

نام کمیته

ساعت جلسه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بهبود کیفیت

10-9

4-1/7/94

 

2-1/9/94

 

3-1/11/94

 

مدارک پزشکی

10-9

29-28/7/94

4-3/8/94

4-3/9/94

2-1/10/94

5-4/11/94

4-3/12/94

اخلاق پزشکی

10-9

6-5/7/94

6-5/8/94

7-5/9/94

5-3/10/94

7-6/11/94

6-5/12/94

کنترل عفونت

10-9

8-7/7/94

9-7/8/94

9-8/9/94

7-6/10/94

11-10/11/94

9-8/12/94

تریاژ

10-9

11-9/7/94

10-11/8/94

14-10/9/94

10-9/10/94

13-12/11/94

11-10/12/94

تعیین تکلیف

10-9

 

 

16-15/9/94

 

 

13-12/12/94

بهداشت محیط

10-9

13-12/7/94

12-13/8/94

18-17/9/94

13-12/10/94

15-14/11/94

16-15/12/94

بهداشت کار و حفاظت فردی

10-9

15-14/7/94

16-14/8/94

23-22/9/94

15-14/10/94

18-17/11/94

18-17/12/94

انتقال خون

10-9

18-16/7/94

 

25-24/9/94

 

20-19/11/94

 

بحران و بلایا

10-9

20-19/7/94

18-17/8/94

28-26/9/94

17-16/10/94

24-21/11/94

20-19/12/94

مرگ و میر

10-9

22-21/7/94

20-19/8/94

94/9/30-29

20-19/10/94

26-25/11/94

25-24/12/94

تجهیزات پزشکی و تغذیه دارو

10-9

2                                        5-23/7/94

 

 

22-21/10/94

 

 

ایمنی بیمار

10-9

27-26/7/94

23-21/8/94

30-29/9/94

24-23/10/94

28-27/11/94

27-26/12/94

 

لازم به ذکر است کمیته های هتلینگ ، مدیریت اجرایی ، شکایات ، پیشنهادات ، آموزش وپژوهش ، تحول سلامت ، درآمد و کنترل هزینه وخرید ، نقل وانتقالات برحسب نیاز برگزار می گردند.