مرکز

                              برنامه زمانبندی کمیته های مرکز آموزشی درمانی فارابی در شش ماه اول سال98

نام کمیته

تناوب برگزاری

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

سنجش و پایش

دوماه  یکبار

-

11/2/98

-

19/8/98

-

13/8/98

مدارک پزشکی

دو ماه یکبار

1/2/98

-

1/4/98

-

1/6/98

اخلاق پزشکی

سه ماه یکبار

-

-

7/3/98

-

-

5/6/98

کنترل عفونت

ماهانه

27/1/98

26/2/98

26/3/98

26/4/98

26/5/98

26/6/98

اورژانس/ تریاژ/ تعیین تکلیف

ماهانه

28/1/98

25/2/98

25/3/98

25/4/98

23/5/98

25/6/98

بهداشت محیط

ماهانه

27/1/98

26/2/98

26/3/98

26/4/98

26/5/98

26/6/98

بهداشت کار و حفاظت فردی

ماهانه

20/1/98

20/2/98

25/3/98

21/4/98

26/5/98

22/6/98

انتقال خون

سه ماه  یکبار

29/1/98

-

-

15/4/98

-

-

بحران و بلایا

ماهانه

29/1/98

29/2/98

29/3/98

29/4/98

29/5/98

29/6/98

مرگ و میر

ماهانه

30/1/98

27/2/98

24/3/98

28/4/98

22/5/98

19/6/98

اقتصاد درمان دارو وتجهیزات (اقتصاد )

دو ماه یکبا ر

-

29/2/98

-

29/4/98

-

29/6/98

دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

ماهانه

28/1/98

25/2/98

17/3/98

18/4/98

23/5/98

29/6/98

بهره وری و نوآوری

دو ماه یکبار

-

30/2/98

-

30/4/98

-

30/6/98

مدیریت اجرایی(در صورت لزوم متعاقبا اعلام میگردد)

-

-

-

-

-

-

-

 لازم به ذکر است کمیته های مدیریت اجرایی ، پیشنهادات ، ، نقل وانتقالات برحسب نیاز برگزار می گردند.

برنامه زمانبندی کمیته های مرکز آموزشی فارابی در شش ماه دوم سال 98

نام کمیته

تناوب برگزاری

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سنجش و پایش

دوماه  یکبار

-

15/8/98

-

17/10/98

-

14/12/98

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

دوماه  یکبار

-

14/8/98

-

10/10/98

-

13/12/98

اخلاق پزشکی/گیرندگان خدمات/طرح انطباق

ماهانه

6/7/98

6/8/98

6/9/98

6/10/98

6/11/98

6/12/98

کنترل عفونت

ماهانه

24/7/98

10/8/98

20/9/98

23/10/98

3/11/98

7/12/98

ارتقای راهبردی خدمات اورژانس

ماهانه

19/7/98

21/8/98

22/9/98

20/10/98

9/11/98

9/12/98

بهداشت محیط

ماهانه

4/7/98

2/8/98

2/9/98

4/10/98

1/11/98

2/12/98

بهداشت کار و حفاظت فردی

ماهانه

20/7/98

24/8/98

23/9/98

21/10/98

19/11/98

17/12/98

انتقال خون

سه ماه  یکبار

-

-

7/9/98

-

-

3/12/98

بحران و بلایا

ماهانه

18/7/98

30/8/98

28/9/98

19/10/98

17/11/98

16/12/98

مرگ و میر

ماهانه

23/7/98

29/8/98

21/9/98

24/10/98

18/11/98

22/12/98

درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان

ماهیانه

12/7/98

11/8/98

12/9/98

15/10/98

15/11/98

23/12/98

اقتصاد درمان

هر دو ماه یکبار

-

5/8/98

-

5/10/98

-

5/12/98

بهره وری و نوآوری 

-

29/7/98

-

29/9/98

-

29/11/98

-

مدیریت و رهبری

بر حسب نیاز

-

-

-

-

-

-

آموزش به بیمار

هر سه ماه یکبار

1/7/98

-

1/9/98

-

-

1/12/98

ایمنی بیمار / خطا

ماهیانه

2/7/98

2/8/98

2/9/98

2/10/98

2/11/98

2/12/98

لازم به ذکر است کمیته های مدیریت و رهبری  ، پیشنهادات  ، نقل وانتقالات برحسب نیاز برگزار می گردند.