ردیف

مشخصات

1

نام و نام خانوادگی : دکتر جلال شاکری

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی: روان پزشکی

دانشکده : پزشکی

 

2

نام و نام خانوادگی : دکتر فائزه تاتاری

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی: روان پزشکی

دانشکده : پزشکی

 

3

نام و نام خانوادگی : دکتر حبیب اله خزایی

درجه علمی : استاد

رشته تحصیلی: روان پزشکی

دانشکده : پزشکی

 

4

نام و نام خانوادگی : دکتر وحید فرنیا

درجه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی: روان پزشکی

دانشکده : پزشکی

 

5

نام و نام خانوادگی : دکتر عمران داوری نژاد

درجه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: روان پزشکی

دانشکده : پزشکی

 

6

نام و نام خانوادگی : دکتر لیبا رضایی

درجه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: کاردرمانی

دانشکده : پزشکی

 

7

نام و نام خانوادگی : دکتر خیراله صادقی

درجه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: روانشناسی

دانشکده : پزشکی

 

8

نام و نام خانوادگی : دکتر علی اکبر پرویزی فرد 

درجه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: روانشناسی

دانشکده : پزشکی