مدیرخدمات پرستاری: میترا لطیفی (کارشناس پرستاری)

سوپروایزران بالینی:

      صبح: یسری سعدالهی (کارشناس پرستاری)،غلامحسین بهاری ( کارشناس پرستاری)

     عصروشب:مریم مرادی( کارشناس پرستاری)، مهوش سلارآبادی( کارشناس پرستاری) ، مریم وطن دوست ( کارشناس پرستاری)، کیامهر گراوند( کارشناس پرستاری)، تورج غلامی (کترشناس پرستاری) ،ندا کریمی (کارشناس پرستاری) ، روناک آزادی( کارشناس ارشد پرستاری) زهرا خسروی ( کارشناس پرستاری)پرستو شکری ( کارشناس پرستاری)زری عبدی( کارشناس پرستاری)

فعالیت های مدیر خدمات پرستاری

      اهداف : حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در جهت افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان از طریق :

v      ارتقاء فرایند مدیریت  منابع انسانی

v      ارتقاء فرایند مدیریت  آموزش کارکنان و بیماران 

v      ارتقاء فرایند مدیریت  ارزشیابی کارکنان 

v      ارتقاء فرایند ثبت و مستند سازی

v      ارتقاء فرایند مدیریت  احیای قلبی و ریوی

v      ارتقاء فرایند احتیاطات همه جانبه

     شاخص های پرستاری :

v      میانگین درصد ارائه مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول علمی

v      میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری

v      میزان رضایتمندی کارکنان پرستاری

v      میزان بروز عوارض ( زخم بستر و.... ) در بیماران

v      میزان رعایت  احیای قلبی و ریوی بر اساس اصول مصوب

v      میزان رعایت  احتیاطات همه جانبه بر اساس اصول استاندارد

v      مدت زمان ارائه اولین مراقبت های پرستاری در اورژانس

v      میزان رعایت فرایندهای مدیریتی بر اساس اصول علمی

به منظور  دستیابی به اهداف و شاخص های مذکور فعالیتهای زیر صورت می گیرد :

1-       برنامه ریزی

بر اساس برنامه استراتژیک خارج سازمان ( دانشگاه ) در داخل سازمان (ریاست مجتمع ) و نتایج ارزیابی های به عمل آمده ( داخلی و خارجی ) در ابتدای سال اقدام به تدوین برنامه عملیاتی پرستاری می شود .

2-       ارتقاء فرایند مدیریت منابع انسانی

3-       تعیین وضعیت موجود پرسنلی

4-       برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس حجم کار و ....

5-       توزیع نیروی انسانی حرفع ای و غیر حرفه ای با توجه به ویژگیهای هر بخش

6-       بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های القائی و آشنا سازی پرسنل جدید الورود ، آموزش های ضمن خدمت

7-       ارتقاء فرایند مدیریت ارزیابی:

                 تدوین شاخص ها و اهداف ارزیابی

                 تعیین تیم های ارزیابی

   تدوین طرح اطلاعات ارزیابی ها در سطوح مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی تیم ارزیابی خارجی ، سرپرستاران و مسئولین شیفت ها

  انجام ارزیابی ها بر اساس جداول تنظیم شده

  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی ها

     برنامه ریزی اصلاحی پیرو نتایج بدست آمده

   8 - ارتقاء فرایند مدیریت  آموزش کارکنان و بیماران

   بررسی و آماده کردن درون داده های آموزشی شامل شرایط و امکانات ، کتب ، منابع جدید ، وسایل  آموزشی ، فضای مناسب

      تعیین نیازهای آموزشی

      اولویت بندی نیازهای آموزشی

      برنامه ریزی آموزشی

      اجرای آموزش ها

      سنجش اثر بخش آموزش ها

      مدیریت ارزشیابی کارکنان

     بازنگری و یا تدوین حدود انتظارات بر اساس شرح وظایف به تفکیک هر بخش و رده

    تعیین شیوه های ارزشیابی

     توجیه پرسنل در خصوص نحوه ارزشیابی و حدود انتظارات و .......

     ارزشیابی کارکنان بر اساس زمانبندی تدوین شده

     تعیین نقاط ضعف و قوت کارکنان

     برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

     استفاده از نتایج ارزشیابی جهت انتخاب ، انتصاب

 

عملکرد خدمات پرستاری

- سازماندهی هر چه بیشتر نیروی انسانی براساس نیاز واحدهای درمانی و درخواست از دفتر پرستاری استان جهت تکمیل نیروی مورد نیاز در بخش ها
- تشکیل جلسات ماهانه دفتر پرستاری با حضور مسئـولــین واحدها جهـت بـررسـی مشـکلات و ارائـــه راه حـل هـای منـاسـب
- تنظیم برنامه کُـد 99 بصورت ماهیانه و ارسال آن به معاونت محترم درمان
- راند بخش ها در شیفت های مختلف جهت ارزیابی و کنترل اقدامات پرستاری از نظر کمی و کیفی
- تشکیل کمیته های ارتقاء کیفی و کمیته حل مشکلات ، کمیته آموزشی- پژوهشی و پیگیری امورات محوله
- شـرکت در جلسـات ماهانـه مدیـران خـدمـات پـرستـاری بیمـارستان ها و مراکـز درمانـی استـان
- استفاده از اتیکت و فـرم تعیین شده از طرف معاونت محترم درمان برای کلیه رده های درمانی مرکز
- محاسبه اضافه کاری در پایان هر ماه
- محاسبه کارانه و کارایی در پایان هر ماه
- تکمیل فرم آمار پرسنلی
- طراحی برنامه ماهانه پرسنلی بخش ها مطابق فرم ارسالی
- تشکیل ماهانه جلسه از طرف دفترپرستاری مرکز با سرپرستاران جهت بررسی مشکلات ، راهکارها و اعلام عملکرد
-- ارزیابی کارتکس های دارویی بخش های درمانی مرکز
- راند روزانه بخش های مرکز
- تکمیل فرم گزارش دفترپرستاری در شیفت عصر و شب در هنگام راند بخش ها
- تکمیل فرم ثبت اطلاعات از بیماران و شرح حال پرستاری در بدو ورود بیمار توسط پرستاران بخش ها
- گراند راند بخش ها براساس فرم تهیه شده و نتیجه کتبی به مسئولین مربوطه و تکمیل فرم پایش بررسی بخش های بیمارستانی فارابی و ارسالی به دفتر پرستاری استان
- برقراری کار بصورت روتین در بخش ها و جابجایی مسئولین و پرسنل بخش ها بر اساس نیاز
- توجه به ترالی اورژانس در حد استاندارد جهت بخش ها
- تنظیم برنامه ماهیانه آنکال ها ، پزشکان اورژانس با هماهنگی پزشکان محترم و ارسال آن به معاونت محترم درمان
- تکمیل پرونده ارزشیابی پرسنل و اقدام به تکمیل فرم های عملکردی بخش ها
- ارزشیابی سالیانه کارکنان مرکز
- تهیه چارت پرسنلی و تعداد تخت فعال در کلیه بخش ها
- شرکت پرسنل در دوره های بازآموزی
- تقسیم پرسنل پرستاری براساس اشغال تخت در بخش ها
- نظارت بر اجرای طرح تکریم
- بازدید هیـأت مدیره ( مدیر ، مترون ، رئیس اموراداری ، مسئول خدمات ، مسئول بهداشت ) ازبخشها ، ارزیابی نقاط قوت و ضعف ، اعلام کتبی به مسئولین بخش ها و پیگیری موارد
- تهیه البسه جهت بیماران ، تهیه ملحفه ، روتختی ، پتو و تشک
- اقدام جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز
- توجه به مشکلات پرسنلی و سعی جهت رفع آن ها
- برنامه ریزی درجهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات پرستاری
- حضور در کمیته های بیمارستانی و پیگیری موارد
- جمع آوری مرخصی ساعتی ، روزانه ، استعلاجی پرسنل
- کنترل و بازدید بهداشتی از بخش ها و واحدهای درمانی
- کنترل پرونده های بیماران بطور مستمر
- کنترل و بازدید از ترالی احیاء در بخش ها
- تشویق پرسنل فعال از طریق کتبی
- تکمیل فرم رضایتمندی پرسنل اورژانس و ارسال به دفتر پرستاری استان