مدیرخدمات پرستاری: کریم چهاردولی

مدرک:کارشناس پرستاری  

سوپروایزران بالینی:

      صبح: شیوا رادمنش( کارشناس پرستاری)،میترا لطیفی( کارشناس پرستاری)،محمدعلی بیات ( کارشناس پرستاری)

     عصروشب:میترا شمسوندی( کارشناس پرستاری)، ثریا جوادیان( کارشناس پرستاری) ، مریم وطن دوست ( کارشناس پرستاری)، کیامهر گراوند( کارشناس پرستاری)، تورج غلامی (کترشناس پرستاری)

فعالیت های مدیر خدمات پرستاری

      اهداف : حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در جهت افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان از طریق :

v      ارتقاء فرایند مدیریت  منابع انسانی

v      ارتقاء فرایند مدیریت  آموزش کارکنان و بیماران 

v      ارتقاء فرایند مدیریت  ارزشیابی کارکنان 

v      ارتقاء فرایند ثبت و مستند سازی

v      ارتقاء فرایند مدیریت  احیای قلبی و ریوی

v      ارتقاء فرایند احتیاطات همه جانبه

     شاخص های پرستاری :

v      میانگین درصد ارائه مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول علمی

v      میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری

v      میزان رضایتمندی کارکنان پرستاری

v      میزان بروز عوارض ( زخم بستر و.... ) در بیماران

v      میزان رعایت  احیای قلبی و ریوی بر اساس اصول مصوب

v      میزان رعایت  احتیاطات همه جانبه بر اساس اصول استاندارد

v      مدت زمان ارائه اولین مراقبت های پرستاری در اورژانس

v      میزان رعایت فرایندهای مدیریتی بر اساس اصول علمی

به منظور  دستیابی به اهداف و شاخص های مذکور فعالیتهای زیر صورت می گیرد :

1-       برنامه ریزی

بر اساس برنامه استراتژیک خارج سازمان ( دانشگاه ) در داخل سازمان (ریاست مجتمع ) و نتایج ارزیابی های به عمل آمده ( داخلی و خارجی ) در ابتدای سال اقدام به تدوین برنامه عملیاتی پرستاری می شود .

2-       ارتقاء فرایند مدیریت منابع انسانی

3-       تعیین وضعیت موجود پرسنلی

4-       برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس حجم کار و ....

5-       توزیع نیروی انسانی حرفع ای و غیر حرفه ای با توجه به ویژگیهای هر بخش

6-       بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های القائی و آشنا سازی پرسنل جدید الورود ، آموزش های ضمن خدمت

7-       ارتقاء فرایند مدیریت ارزیابی:

                 تدوین شاخص ها و اهداف ارزیابی

                 تعیین تیم های ارزیابی

   تدوین طرح اطلاعات ارزیابی ها در سطوح مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی تیم ارزیابی خارجی ، سرپرستاران و مسئولین شیفت ها

  انجام ارزیابی ها بر اساس جداول تنظیم شده

  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی ها

     برنامه ریزی اصلاحی پیرو نتایج بدست آمده

   8 - ارتقاء فرایند مدیریت  آموزش کارکنان و بیماران

   بررسی و آماده کردن درون داده های آموزشی شامل شرایط و امکانات ، کتب ، منابع جدید ، وسایل  آموزشی ، فضای مناسب

      تعیین نیازهای آموزشی

      اولویت بندی نیازهای آموزشی

      برنامه ریزی آموزشی

      اجرای آموزش ها

      سنجش اثر بخش آموزش ها

      مدیریت ارزشیابی کارکنان

     بازنگری و یا تدوین حدود انتظارات بر اساس شرح وظایف به تفکیک هر بخش و رده

    تعیین شیوه های ارزشیابی

     توجیه پرسنل در خصوص نحوه ارزشیابی و حدود انتظارات و .......

     ارزشیابی کارکنان بر اساس زمانبندی تدوین شده

     تعیین نقاط ضعف و قوت کارکنان

     برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت

     استفاده از نتایج ارزشیابی جهت انتخاب ، انتصاب