مسول واحد: روناک آزادی (کارشناس ارشد مدیریت پرستاری)

پرسنل واحد: فرانک طیمزی (کارشناس پرستاری)

پرسنل واحد: بهار مرادی (کارشناس پرستاری)

                        

شرح وظایف:

 •           هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت دربیمارستان   
 •            تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان درموضوعات بالینی و غیربالینی
 •            تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق براصول کیفیت طراحی شده
 •           تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق براصول کیفیت طراحی شده
 •            تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان
 •         پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 •            تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 •           تدوین و اجرای خط مشی رسیدگی به شکایات، انتقادات وپیشنهادات در بیمارستان
 •            تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی
 •            تعیین و نشر بیانه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •            پیگیری وهماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 •            تدوین برنامه عملیاتی سالیانه هماهنگ و یکپارچه برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی
 •           ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 •           ایجاد نظام گزارش دهی خطای پزشکی در بیمارستان
 •           تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 •            ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •           هماهنگی برگزاری کمیته بیمارستانی و رهگیری مصوبات کمیته