سیاست های اصلی مرکز آموزشی درمانی فارابی

 

 

سیاست های اصلی

دلایل انتخاب سیاست

ذینفعان کلیدی

اجرای استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران

مبتنی بر سیاست های بالادستی

مراجعه کنندگان(بیمار/ همراه)

وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی

کارکنان

افزایش کیفیت خدمات و ایمنی بیمار

مبتنی بر سیاست های بالادستی

 جلب رضایت و مشارکت ذینفعان

 بهبود مستمر کیفیت خدمات

مراجعه کنندگان(بیمار/ همراه)

کارکنان

 

کنترل هزینه ها و تخصیص بودجه با اولویت ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار

مبتنی بر سیاست های بالادستی

 ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

 جلب رضایت و مشارکت ذینفعان

شرایط مالی بیمارستان

وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی

پزشکان متخصص و عمومی

کارکنان

تیم رهبری و مدیریت

عدالت در ارائه خدمات و تکریم مراجعین

جلب رضایت بیماران

مراجعه کنندگان(بیمار/ همراه)