نام واحد: بهداشت حرفه ای

مسول واحد: خانم شیرین میرزایی

مدرک : کارشناسی بهداشت حرفه ای ( طرح)

شرح وظایف:

12