مسئول فنی داروخانه: دکتر آرمان سنجری

مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی

 شرح وظایف و فعالیت‌های داروخانه بیمارستان:

 • مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های مربوط به امور دارو و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی
 • نظارت و کنترل درخواست دارویی درمانگاه‌ها و بخش‌ها و تخصیص داروی مورد نیاز و تحویل دارو با توجه به سهمیه هر یک از واحدهای مربوطه
 • نظارت و کنترل دارو و تجهیزات ارسالی به واحدها و قسمتهای مربوط
 • نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو و تجهیزات ارسالی به واحدها و قسمتهای مربوط
 • نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در داروخانه از نظر تاریخ مصرف و فساد آنها
 • تهیه دارو و لوازم درخواستی از انبار و تجهیزات و کنترل فاکتورهای مربوطه
 • اعلام کمبودهای دارویی و تجهیزات به مسئولین مربوطه
 • کنترل دوره‌ای داروهای موجود در بخشها  از نظر موجودی، تاریخ انقضاء، شرایط نگهداری و ...
 • تهیه و تحویل داروهای مخدر به بخشها  و انجام کنترل‌های مربوط طبق شرایط مقررات اعلام شده
 • درج مبالغ ریالی دارو و تجهیزات مصرفی هر بیمار در پرونده بیماران جهت انعکاس به واحد حسابداری ترخیص
 • ثبت تغییر و تحول دارو و تجهیزات در دفاتر مربوطه
 • حفظ و نگهداری دستگاههای واحد داروخانه
 • کنترل پرونده بیماران هنگام ترخیص و ثبت و محاسبه دارو و تجهیزات در پرونده بیماران
 • ثبت قیمت داروها و تجهیزات در پرونده پزشکی بیماران
 •  

تماس با داروخانه:

    تلفن:        داخلی                              8260700-0831