کارکنان واحد :

آقای ایوب فتاحی :    کارشناس ارشد کاردرمانی

خانم گیسیا تیموری :   تکنسین کادرمانی

آقای کامران  پرگام :   تکنسین کاردرمانی

آقای بیژن علیخانی :   تکنسین کاردرمانی

آقای رسول پورطهماسب :  تکنسین کاردرمانی

 

در این واحد ارائه خدمات به بیماران روانپزشکی به صورت ارزیابی اولیه بیمار ، تعیین و تشخیص هدف درمانی ، تهیه و تنظیم گزارش روزانه و تشکیل پرونده ، آموزش بیمار جهت استفاده از وسایل و کمک به اسقلال بیمار در فعالیت روزانه می باشد .

 

انواع فعالیتهای کاردرمانی دراین مرکز به شرح زیر می باشد :

 

فعالیتهای هنری :

 خطاطی ، نقاشی ، گل سازی ، بافتنی ، گل دوزی ، تکه دوزی ، خیاطی و کوبلن دوزی

 

فعالیتهای حرفه ای :

سفالگری

 

بازی های فکری :

پازل ، شطرنج ، جستجو ، نقشه ، منچ

 

فعالیتهای ورزشی :

پینگ پنگ ، بدمینتن ، دارت ، طناب بازی

 

فعالیتهای گروه درمانی :

گروه موازی ، گروه پروجکتیو ، گروه مشارکتی ، گروه مشارکتی خودمحور ، گروه تکامل یافته

 

گزارش کار به صورت روزانه داخل پرونده ثبت شده و توسط پزشک معالج هر روزه مطالعه می گردد .