مدیر گروه روانپزشکی : دکتر عمران داوری نژاد(متخصص روانپزشکی)

مسئول آموزش : مرضیه حسنه وند(کارشناس پرستاری)

اپراتور : زهرا نوری (کارشناس کامپیوتر) - سیما خانمحمدی (کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)