بخش روانپزشکی

تعریف بخش:  بخشهای روانپزشکی این مرکز شامل 5بخش می باشد که سه بخش به مردان و دو بخش به زنان اختصاص دارد . در این بخش ها متخصصین  و اساتید روانپزشکی ، دستیاران، پرستاران، روانشناسان بالینی ، بهیاران و کمک بهیاران مجرب مشغول خدمت می باشند. در این بخشها بیمارانی که با تشخیص روانپزشکان و دستیاران که به صورت سرپایی و در منزل نمی توانند روند درمان را طی کنند در بخش بستری می شوند  اکثر بیماران بستری نوروتیک و سایکوتیک هستند.علاوه بر اقدامات تشخیصی، درمانی وپیشگیری، خدمات روانشناسی شامل رواندرمانی فردی ،گروه درمانی، خانواده درمانی وتستهای روانشناسی و تست هوش انجام می شود.

اساتید و روانپزشکان بخش:

 • دکتر فائزه تاتاری
 • دکتر عمران داوری نژاد
 • دکتر وحید فرنیا
 • دکتر حبیب ا... خزایی
 • دکترعادله الهی
 • دکتر مریم شیرزادی
 • دکتر مهدی شیرزادی فر
 • دکتر علیرضا ابراهیمی
 • دکترمریم السادات خانگی
 • دکتر آزاده نظری
 • دکتر فیروزه فرشچیان

 

 

نام بخش

رییس بخش

سرپرستار

تعداد تخت فعال

زنان یک

دکترعمران داوری نژاد

فرشته امیری

29

زنان دو

دکتر فائزه تاتاری

فرشته امیری 

31

مردان یک

دکترمهدی شیرزادیفر

اکبر عزیزی 

45

مردان دو

دکترآزاده نظری

جواد احمد خانی 

35

 مردان سه

 دکترمریم السادات خانگی

شیرزاد عباسیان

24

 اورژانس

 دکتر عادله الهی

 کیامهر گراوند

11