دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / درمان / راهنمای بیماران / نشانی ، تلفن ها و راهنمای بخش ها

راهنمای بخش ها   راهنمای بخش های بیمارستان

 

 شماره های تماس با بیمارستان

شماره  مستقیم

شماره  داخلی

نام واحد

شماره مستقیم

داخلی  شماره

نام واحد

 

286

رزیدنت روانپزشکی

 

222

آزمایشگاه

 

287

رزیدنت نورولوژی

 

236

آشپزخانه

8264167

8264163

202

ریاست- مدیریت 

 

247

اتوکلاو

 

244

رادیولوژی

 

255

انبار تاسیسات

 

247

رختشویخانه

 

223

انبار دارویی

 

263

روانشناسی مردان 1

 

219

انبار مصرفی

 

245

روانشناسی مردان2

8264162

240

امور اداری

 

250

روانشناسی زنان 1

 

210

بايگانی پرسنلی – کارگزینی

 

270

روانشناسی زنان  2

 

201

بخش اورژانس

 

239

روانشناسی درمانگاه

 

262

بخش روانپزشکی  زنان 1

 

254

روانشانسی اورژانس

 

207

بخش روانپزشکی  زنان 2

 

258

شوک مردان

 

260

بخش روانپزشکی  مردان 1

 

258

شوک زنان

 

208

بخش  روانپزشکی مردان 2

 

232

فیزیوتراپی

8260555

205

I C U 1 بخش

8264513

229

کتابخانه – اینترنت

 

206

بخش نورولوژِی

 

222

کاردرمانی مردان

 

251

نورولوژیِ مردان

 

266

کاردرمانی زنان

 

242

نورولوژی زنان

 

274

مسئول درمانگاه

 

226

پاویون اینترن آقایان

 

234

مددکاری

 

226

پاویون اینترن خانمها

8262019

228

آمار – مدارک پزشکی

 

237

پزشک اورژانس

 

231

مشاوره روانشناسی

 

228

پذیرش درمانگاه

 

259

نوار مغز

 

233

پذیرش عصر و شب

 

261

نوار عصب و عضله

 

281

تاسیسات شماره 1

 

267

نگهبانی

 

209

تاسیسات شماره 2

 

238

نقلیه

 

278

تست هوش  (روانسنجی )

8262019

271

نماینده  وب سایت مرکز

8280981

218

تدارکات – بهداشت محیط

 

 

 

8260700

8264802

0-211

تلفنخانه

 

 

 

 

203

حسابداری ( رئیس )

 

 

 

 

240

حسابداری درآمد

 

 

 

 

251

حسابداری دریافت و پرداخت

 

 

 

 

240

حسابداری ترخیص – بیمه

 

 

 

 مسئول خدمات  

 

 

 

8276679

223

داروخانه

 

 

 

8262804

221

دفتر پرستاری

 

 

 

8264512

220

دفتر آموزش

 

 

 

 

241

دبیرخانه و ماشین نویسی

 

 

 

 

203-204-206

درمانگاه ترک اعتیاد

 

 

 

 

276

درمانگاه تخصصی