قیمت خدمات بیمارستانی برای اتباع خارجی ، بخش مانیتورینگ مغزی

 

                                                                                          

قیمت خدمات بیمارستانی برای اتباع خارجی، بخش مانیتورینگ مغزی

نوع خدمت

هزینه

 ام ار ای مغز

5,348,220    

سی تی اسکن مغز

3,871,140    

نوار قلب

627,600    

نوار مغز

4,960,500    

مانیتورینگ مغز

49,620,000    

ویزیت روز اول

2,458,500    

ویزیت روز دوم

2,011,500    

ویزیت روز اخر

1,341,000    

نوار عصب دو اندام

9,241,500    

نوار عصب 4 اندام

13,462,500    

تخت روز سه تختی و بیشتر

10,218,000