نام واحد: اموزش ضمن خدمت

مسول واحد:مرضیه حسنوند

سمت:  سوپروایزر آموزشی

مدرک:کارشناس پرستاری

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و دوره های آموزشی سالیانه اعتبار

بخشی به کارکنان  مرکز آموزشی درمانی  را تحت نظارت مدیر خدمات  پرستاری و در  جهت اهداف سازمان بعهده دارد .

 شرح وظایف :

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)   
 

تعیین نیازهای آموزشی  مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری  و کارکنان جدید الورود


 
تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی


اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها


 
تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط


هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری


پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری


تشکیل کمیته آموزش پرستاری

 هماهنگی  و اطلاع رسانی جهت شرکت کارکنان  در کلاسهای آموزش مداوم

پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی


 
همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان


همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

 
 
همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

 
 
ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
 


کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 

ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق


کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه

آموزش پرستاری

 مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان


دوره ای کارکنان برگزاری آزمون توانمندی