لیست قیمتها

 

Prices For the Services at the Farabi hospital 2018 

 

Services

نام بسته خدمتی

Foreign National Tariffs

تعرفه اتباع خارجی

$

دلار

Poly somnography

ریال15708000

374 $

PLM

ریال45696000

1088 $

Sleep  Apnea

ریال4569600

1088 $

EEG in Sleep

ریال4569600

1088 $

 

لازم به ذکراست به دلیل تغییرات قیمت تعرفه ها نسبت به روز متغیر خواهد بود این تعرفه ها به نرخ هر دلار 42000 ریال محاسبه شده است .

These tariffs are calculated at 42,000 $ each