تاریخچه

تاریخچه  

واحد توسعه تحقیقات بالینی بخش اصلی کارکردی معاونت پژوهش و فن‌آوری بیمارستان فارابی می باشد و به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان‌ واعضا هیئت علمی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایه گذاری شده است. مرکز آموزشی درمانی فارابی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بیمارستان فارابی و همچنین با اهداف ترغیب و توانمند سازی اعضا هیات علمی ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه پژوهش به اعضا هیات علمی بالینی بیمارستان تمایل به لینک شدن با گروه های مرتبط دیگر در بیمارستان امام خمینی(ره) و محمد کرمانشاهی - و فراهم نمودن زیر ساخت  جهت انجام پژوهش در بیمارستان فارابی خواستار احداث واحد توسعه تحقیقات بالینی گردید که در تاریخ 1397/11/08 موافقت با الحاق مرکز با بیمارستانهای امام خمینی(ره) و محمد کرمانشاهی از طرف معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع اعلام گردید. و به صورت رسمی از تاریخ 1398/03/01 شروع به کار نمود.