معرفی واحد

معرفی واحد

مرکز آموزشی درمانی فارابی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بیمارستان فارابی و همچنین با اهداف ترغیب و توانمند سازی اعضا هیات علمی ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه پژوهش به اعضا هیات علمی بالینی بیمارستان تمایل به لینک شدن با گروه های مرتبط دیگر در بیمارستان امام خمینی(ره) و محمد کرمانشاهی - و فراهم نمودن زیر ساخت  جهت انجام پژوهش در بیمارستان فارابی خواستار احداث واحد توسعه تحقیقات بالینی گردید که در تاریخ 1397/11/8 موافقت با الحاق مرکز با بیمارستانهای امام خمینی(ره) و محمد کرمانشاهی از طرف معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبو الام گردید.