رئیس واحد

تحقیقاتعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاون پژوهشی بیمارستان فارابی