قوانین و مقررات

فرم ها و آئین نامه‌های مربوط به پایان نامه‌ها

1-      مدارک لازم برای ارائه پایان نامهمدارک


2-      مراحل انجام  پایان نامه در واحدمراحل

 

 

 

فرم ها و آئین نامه‌های مربوط به طرح‌های تحقیقاتی

   1 -  فرم پیش نویس طرح تحقیقاتیفرم پروپوزال   2 - مراحل انجام طرح تحقیقاتی در واحدمراحل طرح تحقیقاتی

    3- فرم داوریفرم داوری