اعضای واحد سال 98

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

فرزانه گل محمدی

کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

رقیه  فرهادی

دانشجوی دکتری آمار زیستی

مشاور واحد

فاطمه حسینی

کارشناس ارشد آمار

مشاور واحد

زهرا شااحمدی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

مشاور واحد