اعضای واحد

اعضای شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

مشخصات

عنوان

آدرس ایمیل آکادمیک

مرتبه دانشگاهی

دکتر مریم شیرزادی

معاون پژوهشی

M_shirzadi@kums.ac.ir

استادیار

دکتر عمران داوری نژاد

مدیر گروه /عضو شورای پژوهشی

Omran.davarinejad@kums.ac.ir

استادیار

دکتر لیبا رضایی

عضو شورای پژوهشی

Leeba-rezaie@kums.ac.ir

استادیار

دکتر پیام محمدی

عضو شورای پژوهشی

payammohamadi11421142@gmail.com

 

استادیار

دکتر عادله الهی

عضو شورای پژوهشی

A_elahi@kums.ac.ir

استادیار

دکتر رقیه فرهادی

آماریست

 r.farhadikia@gmail.com

---

 فرزانه گلمحمدی
  کارشناس واحد
  f.golmohammadi1367@gmail.com

----