اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

1-هدفمند نمودنپژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش وبهینه‌سازی

2- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرحتحقیقاتی

3- مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

4- مشاوره در نحوه مرجع نگاری

5- حمایت و توانمند سازی پژوهشگران

6- استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخشتحقیقات به منظور بهبود کیفیو کمیپژوهش 

7- توسعه تحقیقاتکاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنهادر جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

8- تفاهم نامه‌ها واجرای پروژه‌های مشترک و کارهایگروهی ازجمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف
9- مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر