دستورالعمل پژوهشی

دستورالعمل  راهنمای مورد مشکوک به انتشار تکراری در یک مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله
دستورالعمل ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ
دستورالعمل ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻴﻬﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
دستورالعمل ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
دستورالعمل ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺂوری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
دستورالعمل راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال طرحهای تحقیقاتی