پرستاری

اصول  و آموزش کار با ونتیلاتور و آموزش احیا قلبی ریوی پایه  ، تهیه شده توسط جناب آقای  سهراب احسانی مدیریت محترم خدمات پرستاری


cprCPR

ونتیلاتورونتیلاتور