نام واحد:  فیزیوتراپی

 مسئول واحد:آقای شاهرخ ایمانی

مدرک: کارشناس ارشد فیزیوتراپی

مشخصات مکانی واحد: واقع در کلنیک توانبخشی

شرح وظایف /خدمات ارائه کننده:

دراین مرکز فعلا فیزیوتراپی جهت بیماران سرپایی انجام نمی شود

 فیزیوتراپی در بیماران بستری شامل:

مشاوره فیزیوتراپی، فیزیوتراپی تنفسی،تمرین درمانی،Out of bed   , gait   training و الکتروتراپی  در بخش های 

ای سی یو و  نورولوژی  انجام می شود