دکتر لیبا رضایی

عضو محترم هیات علمی

PHD کاردرمانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه