- سازماندهی هر چه بیشتر نیروی انسانی براساس نیاز واحدهای درمانی و درخواست از دفتر پرستاری استان جهت تکمیل نیروی مورد نیاز در بخش ها
- تشکیل جلسات ماهانه دفتر پرستاری با حضور مسئـولــین واحدها جهـت بـررسـی مشـکلات و ارائـــه راه حـل هـای منـاسـب
- تنظیم برنامه کُـد 99 بصورت ماهیانه و ارسال آن به معاونت محترم درمان
- راند بخش ها در شیفت های مختلف جهت ارزیابی و کنترل اقدامات پرستاری از نظر کمی و کیفی
- تشکیل کمیته های ارتقاء کیفی و کمیته حل مشکلات ، کمیته آموزشی- پژوهشی و پیگیری امورات محوله
- شـرکت در جلسـات ماهانـه مدیـران خـدمـات پـرستـاری بیمـارستان ها و مراکـز درمانـی استـان
- استفاده از اتیکت و فـرم تعیین شده از طرف معاونت محترم درمان برای کلیه رده های درمانی مرکز
- محاسبه اضافه کاری در پایان هر ماه
- محاسبه کارانه و کارایی در پایان هر ماه
- تکمیل فرم آمار پرسنلی
- طراحی برنامه ماهانه پرسنلی بخش ها مطابق فرم ارسالی
- تشکیل ماهانه جلسه از طرف دفترپرستاری مرکز با سرپرستاران جهت بررسی مشکلات ، راهکارها و اعلام عملکرد
-- ارزیابی کارتکس های دارویی بخش های درمانی مرکز
- راند روزانه بخش های مرکز
- تکمیل فرم گزارش دفترپرستاری در شیفت عصر و شب در هنگام راند بخش ها
- تکمیل فرم ثبت اطلاعات از بیماران و شرح حال پرستاری در بدو ورود بیمار توسط پرستاران بخش ها
- گراند راند بخش ها براساس فرم تهیه شده و نتیجه کتبی به مسئولین مربوطه و تکمیل فرم پایش بررسی بخش های بیمارستانی فارابی و ارسالی به دفتر پرستاری استان
- برقراری کار بصورت روتین در بخش ها و جابجایی مسئولین و پرسنل بخش ها بر اساس نیاز
- توجه به ترالی اورژانس در حد استاندارد جهت بخش ها
- تنظیم برنامه ماهیانه آنکال ها ، پزشکان اورژانس با هماهنگی پزشکان محترم و ارسال آن به معاونت محترم درمان
- تکمیل پرونده ارزشیابی پرسنل و اقدام به تکمیل فرم های عملکردی بخش ها
- ارزشیابی سالیانه کارکنان مرکز
- تهیه چارت پرسنلی و تعداد تخت فعال در کلیه بخش ها
- شرکت پرسنل در دوره های بازآموزی
- تقسیم پرسنل پرستاری براساس اشغال تخت در بخش ها
- نظارت بر اجرای طرح تکریم
- بازدید هیـأت مدیره ( مدیر ، مترون ، رئیس اموراداری ، مسئول خدمات ، مسئول بهداشت ) ازبخشها ، ارزیابی نقاط قوت و ضعف ، اعلام کتبی به مسئولین بخش ها و پیگیری موارد
- تهیه البسه جهت بیماران ، تهیه ملحفه ، روتختی ، پتو و تشک
- اقدام جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز
- توجه به مشکلات پرسنلی و سعی جهت رفع آن ها
- برنامه ریزی درجهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات پرستاری
- حضور در کمیته های بیمارستانی و پیگیری موارد
- جمع آوری مرخصی ساعتی ، روزانه ، استعلاجی پرسنل
- کنترل و بازدید بهداشتی از بخش ها و واحدهای درمانی
- کنترل پرونده های بیماران بطور مستمر
- کنترل و بازدید از ترالی احیاء در بخش ها
- تشویق پرسنل فعال از طریق کتبی
- تکمیل فرم رضایتمندی پرسنل اورژانس و ارسال به دفتر پرستاری استان