بخشنامه و آیین نامه ها

درسنامه احیای کودکان
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ]
فرم قرارداد کار موقت
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ]
فرم قرارداد کار موقت
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ]
ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان نظام پزشکی برای احضار پزشکان و رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲ خرداد ۱۳۹۴ ]
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲ خرداد ۱۳۹۴ ]
مقررات
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
 
بخش نامه ها و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فرآورده های لبنی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ]
 
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع خشکبار
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۲ ]
 
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده یخ خوراکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ]
 
دستورالعمل صدور شناسه نظارت و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی نانوایی ها
[ معاونت غذا و دارو - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ]
 
فهرست بها
[ معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور - ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ]
محدودیت در تحویل فراورده های دارویی حاوی پسودوافدرین
[ معاونت غذا و دارو - ۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
حقوق بیمار در داروخانه
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱ شهریور ۱۳۸۸ ]
 
آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳ خرداد ۱۳۸۸ ]
 
قانون بودجه 87 دانشگاهها
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
قانون بودجه 1387 کل کشور
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
آیین نامه اجرایی جزء بند یک بند "و" تبصره 19 قانون بودجه 1386
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
ضوابط اجرایی بودجه 1387 کل کشور
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
مجموعه قوانین و مقررات حقوق و مزایا
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ ]
نظام هماهنگ
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳ بهمن ۱۳۸۷ ]
 
قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲۵ دی ۱۳۸۷ ]
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی
[ قانون - ۲۳ دی ۱۳۸۷ ]
فرمت اموال منقول در حکم مصرفی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۳۰ آذر ۱۳۸۷ ]
آیین نامه مالی ومعاملاتی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ ]