نام بخش: روانپزشکی

تعریف بخش:  بخشهای روانپزشکی این مرکز شامل چهار بخش می باشد که دو بخش به مردان و دو بخش به زنان اختصاص دارد . در این بخش ها متخصصین  و اساتید روانپزشکی ، دستیاران، پرستاران، روانشناسان بالینی ، بهیاران و کمک بهیاران مجرب مشغول خدمت می باشند. در این بخشها بیمارانی که با تشخیص روانپزشکان و دستیاران که به صورت سرپایی و در منزل نمی توانند روند درمان را طی کنند در بخش بستری می شوند  اکثر بیماران بستری نوروتیک و سایکوتیک هستند.علاوه بر اقدامات تشخیصی، درمانی وپیشگیری، خدمات روانشناسی شامل رواندرمانی فردی ،گروه درمانی، خانواده درمانی وتستهای روانشناسی و تست هوش انجام می شود.

اساتید و روانپزشکان بخش:دکتر شاکری، دکتر تاتاری،دکترخزایی، دکتر فرنیا،دکتر داوری نژاد،دکتر گلشنی                                                                           

نام بخش

رییس بخش

سرپرستار

تعداد تخت فعال

زنان یک

دکترفائزه تاتاری

دانشیار

معصومه مومنی

کارشناس پرستاری

25

زنان دو

دکتر فائزه تاتاری

دانشیار

میترا محرابی

کارشناس پرستاری

32

مردان یک

دکتر جلال شاکری

استاد

محمد احمدی

کارشناس پرستاری

45

مردان دو

دکتر جلال شاکری

استاد

غلامحسین بهاری

کارشناس پرستاری

32