نام بخش: روانپزشکی

تعریف بخش:  بخشهای روانپزشکی این مرکز شامل چهار بخش می باشد که دو بخش به مردان و دو بخش به زنان اختصاص دارد . در این بخش ها متخصصین  و اساتید روانپزشکی ، دستیاران، پرستاران، روانشناسان بالینی ، بهیاران و کمک بهیاران مجرب مشغول خدمت می باشند. در این بخشها بیمارانی که با تشخیص روانپزشکان و دستیاران که به صورت سرپایی و در منزل نمی توانند روند درمان را طی کنند در بخش بستری می شوند  اکثر بیماران بستری نوروتیک و سایکوتیک هستند.علاوه بر اقدامات تشخیصی، درمانی وپیشگیری، خدمات روانشناسی شامل رواندرمانی فردی ،گروه درمانی، خانواده درمانی وتستهای روانشناسی و تست هوش انجام می شود.

اساتید و روانپزشکان بخش:دکتر شاکری، دکتر تاتاری،دکترخزایی، دکتر فرنیا،دکتر داوری نژاد،دکتر گلشنی                                                                           

نام بخش

رییس بخش

سرپرستار

تعداد تخت فعال

زنان یک

دکترفائزه تاتاری

دانشیار

میترا مهرابی

کارشناس پرستاری

25

زنان دو

دکتر فائزه تاتاری

دانشیار

فرشته امیری

کارشناس پرستاری

32

مردان یک

دکتر جلال شاکری

استاد

رضا کوربلاغی

کارشناس پرستاری

45

مردان دو

دکتر جلال شاکری

استاد

جواد احمد خانی

کارشناس پرستاری

32

 مردان سه  دکتر وحید فرنیا

 غلامحسین بهاری

کارشناس پرستاری

 25