مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد دانشگاه علوم  پزشکی کرمانشاه

Substance  Abuse   Prevention   Research   Center,  Kermanshah  University  of  Medical   Sciences  , Kermanshah , Iran                              

آدرس مکاتباتی :

کرمانشاه – بلوار دولت آباد – بیمارستان فارابی – مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آدرس الکترونیکی : saprc2011@gmail.com 

تلفن :38264513       

فاکس : 38276683    

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد از سال 1390 شروع به فعالیت نمود و در تاریخ 11/8/91 مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .

اساسنامه مرکز:

اساسنامه مرکز

ماده ا :

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات اعتیاد که در ایناساسنامه (مرکز تحقیقات) نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت .

ماده 2: 

1- توسعه و به کار گیری دانش بشری در زمینه  علم اعتیا

2- انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظورجوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-انجام مطالعات در زمینه بومی سازی فرآیند درمان منطبق بر باورها ، آداب و رسوم الزامات منطقه ای و استانی غرب کشور

4- جمع آوری ، تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مقالات و مدرک مربوطه و انتشار آن ها

5 - تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اعتیاد

6- ترغیب ، تشویق و به کار گیری محققین

7- کوشش در جهت توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

8- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولتجمهوری اسلامی ایران

9-ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و تحقیقاتی به سایر موسسات و نهادهای ذیمدخل

10-تحقیق ، طراحی وتدوین روش ها ، ابزار های نوین در زمینه پیشگیری ودرمان اعتیاد منطبق بر واقعیت ها و الزامات جامعه ایرانی

11 -طراحی ، تدوین ، تالیف ، ترجمه ،چاپ و نشرکتب و انواع رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در رمینه

12- افزایش آگاهی عمومی وتخصصی نسبت به بیماری اعتیاد 

 ماده 3:

    الف : شورایعالی

     ب : رئیس مرکز

  ماده 4 :

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

3-     معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

4-     معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

5-     رئیس مرکز

                 6-     سه نفر از اعضا ء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 ماده 5 :

وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد .

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز                    

2-  تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی  داخل و خارج کشور و سازمان های

بین المللی مطلبق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     برسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-     برسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستور العمل های مربوطه به امور داخلی شورای عالی اجرایی مرکز تحقیقات

6-     پیشنهاد سازمان تشکیلات مرکز

تبصره:  مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

 ماده 6 :

         رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد               بلامانع است .

ماده 7 :

       رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوب شورایعالی جهت اجرای  وظایف و امور محوله   اقدام می نماید

ماده 8 :

      اعضاء مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر می باشد :

الف : اعضاء پیوسته : که اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز هستند .

ب : اعضاء وابسته : که اعضای هیات علمی و سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی    هستند .

ماده9 :

منابع مالی مرکز :

الف : درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب : کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج : اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید .

بدیهی  است در صورتیکه طبق ضوابط دستور العمل اجرایی نحوه اخذ مجوزتاسیس مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی( دولتی ،

غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده،

موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید ، این اساسنامه بلا اثر خواهند شد .

 

اعضای مرکزتحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد

رئیس مرکز :

از تاریخ شروع فعالیت مرکز تا 1/8/  93ریاست مرکز را آقای دکتر تورج احمدی جویباری دانشیار و  ( متخصص داخلی ) بر

عهده داشتند و دکتر وحید فرنیا استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرما نشاه  ( متخصص اعصاب و روان )   از تاریخ

1/8/93 ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد را  عهده دار هستند .

اعضای مرکزتحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد

تمام وقت :

دکتر وحید فرنیا ( روانپزشک )دکتر فائزه تاتاری ( روانپزشک )دکتر ماری عطایی ( متخصص داخلی )دکتر ناصر یگانه (متخصص بیهوشی )دکتر تورج احمدی جویباری ( متخصص داخلی )

نیمه وقت :

دکتر غلامرضا محسنی (متخصص بیهوشی )دکتر فرامرز ملکیان ( دکترای علوم تربیتی )دکتر بهروز حمزه ( دکترای اپیدمیولوژی )دکترغلامرضا بهرامی ( پروفسور دارو سازی )

همکاران دیگر :دکتر صنوبر گلشنی ( متخصص اعصاب و روان )بهاره رهامی ( کارشناس آسیب شناسی اجتماعی )راضیه رهامی (  کارشناس آسیب شناسی اجتماعی )سارا هوکری ( کارشناس ارشد آمار زیستی (مسعود مرادی ، مدیر مرکز( کارشناس  ارشد روانشناسی عمومی )مصطفی علیخانی ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )

 


cvرزومه دکتر وحید فرنیا