نام واحد: درمان سوئ مصرف مواد

مسئول فنی: دکتر محمد علی معیاری متخصص روانپزشکی

روانشناس : ایرج کسانژاد

پرستار : شیرزاد عباسیان

شرح وظایف واحد: ویزیت بیماران خودمصرف مواد یا ارجاعی از بیمارستان و شروع درمانهای  دارویی و غیر دارویی بر اساس پروتکل های مربوطه  ، انجام خدمات  رواندرمانی ودادن داروهای مناسب

ساعت کار: 8 تا 14 (همه روزه بجز ایام تعطیل)