ریاست بیمارستان                                                        
1

  دکتر جلال شاکری                          

وضعیت استخدامی : رسمی                                                                                                                     

 تخصص :  روانپزشکی

     پست الکترونیک :

                                                    hos_farabi@kums.ac.ir

   تلفن :                                                   8264167                    ( 0831 )

 

    فکس :                                               8264163                 ( 0831 )

 

 

رزومهرزومه