3

مدیر بیمارستان :

سهراب احسانی

مدرک : کارشناس ارشد پرستاری گرایش ویژه پرستاری

فعالیت های اجرایی :

- مسئول واحد تنفس بیمارستان بیستون کرمانشاه

- سوپر وایزر بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان قصرشیرین به مدت 8 سال از سال 1385 تا سال 1393

- جانشین مدیریت مرکز فارابی

-مدیرخدمات پرستاری مرکز فارابی

فعالیت پژوهشی

بررسی مقایسه ای سه روش مراقبت از چشم در پیشگیری از کراتوپاتی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1392

 

 

آدرس پست الکترونیک :                                           hos_farabi@kums.ac.ir       

 

 

تلفن :                                                                  8264167    ( 0831 )

 

فکس :                                                               8264163    ( 0831 )