مدیر بیمارستان :

دکتر زینب یاوری

مدرک :

فعالیت های اجرایی :

 

فعالیت پژوهشی

 

 

 

آدرس پست الکترونیک :                                           hos_farabi@kums.ac.ir       

 

تلفن :                                                                  8264167    ( 0831 )

 

فکس :                                                               8264163    ( 0831 )