1

مدیر بیمارستان :

دکتر فریدون نوری

مدرک :پزشک عمومی

فعالیت های اجرایی :

- معاونت درمان شبکه و ریاست بیمارستان شهید دکتر چمران کنگاور

- معاونت درمان شبکه و ریاست بیمارستان دکتر معاون صحنه

- معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرمانشاه

- مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر

 

 

آدرس پست الکترونیک :                                           hos_farabi@kums.ac.ir       

 

 

تلفن :                                                                  8264167    ( 0831 )

 

فکس :                                                               8264163    ( 0831 )