نام بخش : روانپزشکی

تعریف بخش: بخشهای روانپزشکی این مرکز شامل چهار بخش میباشد که دو بخش آن به مردان و دو بخش به زنان اختصاص دارد .در این بخش روانپزشکان، دستیاران روانپزشکی، پرستاران، روانشناسان، بهیارانو کمک بهیاران مجرب و کارآمد مشغول خدمت می باشند. علاوه بر ویزیت روزانه توسط متخصصین مربوطه ، خدمات روانشناسی شامل رواندرمانی فردی ، گروه درمانی ، خانواده درمانی، تستهای روانشناسی و تست هوش انجام می شود.

اساتید بخش: دکتر شاکری ، دکترخزایی، دکتر تاتاری، دکتر فرنیا ، دکتر داوری نژاد

 

نام بخش

رییس بخش

سرپرستار

تعداد تخت فعال

زنان یک

دکتر فائزه تاتاری

دانشیار

معصومه مومنی

کارشناس پرستاری

30 تخت

زنان دو

دکتر فائزه تاتاری

دانشیار

میترا محرابی

کارشناس پرستار

32 تخت

مردان یک

دکتر شاکری

استاد

محمد احمدی

کارشناس پرستاری

45 تخت

مردان دو

دکتر شاکری

استاد

غلامحسین بهاری

کارشناس پرستاری

33تخت