نام واحد : اموزش ضمن خدمت

مسول واحد:طیبه جیحون تبار

سمت : سوپروایزر آموزشی

مدرک :کارشناس پرستاری

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و دوره های آموزشی سالیانه اعتبار

بخشی به کارکنان مرکز آموزشی درمانی  را تحت نظارت مدیر خدمات پرستاری و در جهت اهداف سازمان بعهده دارد .

شرح وظایف :

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)   

تعیین نیازهای آموزشی  مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری  و کارکنان جدید الورود


 
تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی


اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها


تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط


هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری


پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری


تشکیل کمیته آموزش پرستاری

هماهنگی و اطلاع رسانی جهت شرکت کارکنان در کلاسهای آموزش مداوم

پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی


همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان


همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

 
همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط


ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری


کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق


کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه

آموزش پرستاری

مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان


دوره ای کارکنان برگزاری آزمون توانمندی